GDPR och integritet

På webbplatsen kan du komma i kontakt med verksamheten på olika sätt till exempel genom e-post eller telefon.

När du kontaktar oss så lämnar du ofta personuppgifter. Behandlingen av dina uppgifter sker för att vi ska kunna komma i kontakt med dig eller fullfölja ditt ärende. Det är de tjänstepersoner som administrerar ditt ärende som får ta del av dina personuppgifter. 

Dina rättigheter när det gäller personuppgifter

Du har ett antal rättigheter enligt GDPR:

  • Du kan begära tillgång till dina personuppgifter.
  • Du kan begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • Du kan invända mot behandling av dina personuppgifter.
  • Du kan begära dataportabilitet, vilket innebär en rätt att få ut dina personuppgifter så att de kan flyttas till en annan personuppgiftsansvarig.
  • Om personuppgiftsbehandlingen grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka detta. Om du tar tillbaka ditt samtycke gäller samtycket till och med den dag som återtagandet skedde. Sådan behandling som skett under tiden samtycket har varit gällande påverkas alltså inte av att du återtar samtycket.

Om du vill utnyttja någon av dina rättigheter kontakta då oss. Du hittar kontaktuppgifter nederst på sidan.

Mer information om dataskyddsförordningen

Du kan läsa mer om dataskyddsförordningen på Datainspektionens webbplats.